Råstoffer

Råstoftilladelsen blev offentliggjort den 16. juli 2012, men inden da blev der brugt mange år på research og forberedende tanker. Der blev udført flere undersøgelsesboringer i 2009, og der blev foretaget analyser til dokumentation for forekomsten og kvaliteten af råstoffer i interesseområdet. Selve reetableringsplanen for landskabet blev samtidig gennemarbejdet. Efterbehandlingen vil ske løbende og 

skal senest være afsluttet 1 år efter indvindingens ophør.

De omfattende arkæologiske undersøgelser afslørede bl.a. stolpehuller og potteskår fra en nedlagt middelalderbebyggelse samt spor efter en jernalderboplads. Derudover blev der fundet en såkaldt keltøkse fra bronzealderen og en meget sjælden bronzegenstand, udformet som en lille andefugl. De arkæologiske undersøgelser er varetaget af Odense Bys Museer.

BG Stone A/S, der er Danmarks p.t. største private operatør på råstoffer, har indgået aftale med Bramstrup om en etapevis indvinding af råstofferne og en vedtaget reetablering af området. Med den planlagte udvidelse af den Fynske Motorvej og de meget store byggeprojekter, der er planlagt gennemført i Odense, vil det være hensigtsmæssigt med en grusgrav tæt på Odense med let adgang til motorvejsnettet, hvorved der samtidig kan opnås en løsning med et reduceret CO2 udslip.

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk