Landskabsplan

Råstofgravningen vil gøre det muligt at bevare ejendommen som en historisk og landskabsmæssig helhed og dermed beskytte det eksisterende historiske kulturmiljø omkring den fredede herregård Bramstrup. Mod nord, hvor der er åbne og flade arealer med udsyn til Odense by, højspændingsmaster og vindmøller, arbejdes der på at styrke landskabets sammenhæng med den øvrige ejendom. Landskabsprojektet tager udgangspunkt i Højbyåsens bakkedrag og de på Fyn ofte forekommende søer skabt af store strandede isblokke (dødishuller).

Den landskabelige bearbejdning af de aktuelle arealer vil desuden understøtte de kulturelle og forskningsmæssige aktiviteter og interesser, som er knyttet til Bramstrup, med henblik på at skabe et internationalt kultur- og videndelingsmiljø i inspirerende og smukke naturomgivelser tæt på Odense og det overordnede vejnet.

Den påbegyndte råstofindvinding vil inden for nogle få år resultere i et landskab, der tilbyder ideelle rammer for kreativitet, oplevelser og udvikling af ny viden. Fra avlsgården vil der være udsyn til store søer, og bagved søerne vil afgræssede enge glide over i delvist skovklædte bakkedrag. Søen nord og vest for avlsgården forventes at få en udstrækning, som berettiger et maritimt tema med mange former for sejlads. Samtidig er det ønsket, at det med landskabsprojektet vil være muligt at skitsere et nyt idégrundlag inden for have- og landskabskunsten.

Bramstrup 1, DK-5792 Årslev • Tlf.: 70 27 55 71 • E-mail: info@bramstrup.dk